ക്രിസ്മസിന്റെ നഷ്ടം

0
1709

“അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം; ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്കും സമാധാനം” – പ്രസക്തമായ ക്രിസ്തുമസ് ചിന്തകൾ.

ക്രിസ്തുമസിന്റെ അർത്ഥവും അനുഗ്രഹവും തേടുന്ന എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു..

അവതരണം: ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here