മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി

0
93

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി
മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നയമാൻ
ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നു നാല് അഞ്ചല്ല ആറു വട്ടം
കുഷ്ഠമൊട്ടും മാറീല്ലാ രോഗമൊന്നും മാറീല്ലാ
പാവം നയമാൻ പാവം നയമാൻ
പാവത്തിൻ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു

തിരികെ പോകാം തിരികെ പോകാം
എന്നുരച്ചു നയമാൻ
അരുത് ഗുരോ അരുത് ഗുരോ
കാലു പിടിച്ചു ദാസർ
ഏഴാം വട്ടം മുങ്ങിയപ്പോൾ
ആഹാ, എല്ലാമെല്ലാം സുന്ദരമേ
പാവം നയമാൻ പാവം നയമാൻ
പാവത്തിൻ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു

ഗാനരചന: ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here