കോവിഡ് 19 ദുരന്തം വിതച്ചപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ചയായത് ലോകത്തിന്റെ മാറുന്ന മുഖമായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തെ കോവിഡിന് മുൻപ് എന്നും ശേഷം എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോക ക്രമം മാറും എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, തൊഴിൽ, സാങ്കേതികം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകം ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.

കോവിഡാനന്തര ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ബ്രദർ ജോൺ പി തോമസ് എറണാകുളം സംസാരിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here