സ്തുതിച്ചു പാടീടാം

0
116

സ്തുതിച്ചു പാടീടാം നമിച്ചു വാഴ്ത്തീടാം
പ്രപഞ്ച നാഥൻ തൻ നന്മ എന്നുമെന്നുമേ
എത്ര പാടിയാലും എത്ര ചൊല്ലിയാലും
തീരില്ല തൻ നന്മകൾ

ഓ ലാലാലാലാ (3)
എൻ ദൈവമത്യുന്നതൻ

വലത്തു കൈ നീട്ടി ഇടത്ത് കൈ നീട്ടി
അവന്റെ സ്നേഹം എന്നെന്നുമോർത്ത് പാടിടാം
തലയിതാട്ടിയാട്ടി കൈകൾ ചേർന്ന് കൊട്ടി
തൻ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാം

വലത്തു കാൽ തട്ടി ഇടത്ത് കാൽ തട്ടി
അവന്റെ തീരാ കാരുണ്യമൊത്തു പാടിടാം
കൈവിരൽ ഞൊടിച്ച് വട്ടമൊന്നു ചുറ്റി
തൻ ദയ കീർത്തിച്ചിടാം

ഗാനരചന: ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here